zhòu
1. дұға, дуа, жады, сиқыр, оқу, қарғыс, нәлет, лағнет

念咒 — дұға оқу, дұғалау, жадылау, дуалау, оқу

2. қарғап-сілеу, нәлет жаудыру, лағнет айту, қарғыс төгу, қарғау, нәлеттеу, лағнеттеу

咒他死 — өлсін деп қарғау, өлсін деп нәлеттеу, қарғыс тисін деу

3. ант, қасам, серт

发咒 — ант беру, қасам қылу, серт беру, ант ету


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — zhòu ㄓㄡˋ 亦作“ ”。 1.《正字通‧口部》: “咒, 咒與咒形體小變, 其義則一也。”按, 古籍中多作“咒”, 今通行“咒”。 《後漢書‧獨行傳‧諒輔》: “時夏大旱, 太守自出祈禱山川, 連日而無所降。 輔 乃自暴庭中, 慷慨咒曰: ‘ 輔 為股肱……敢自祈請, 若至日中不雨, 乞以身塞無狀。 ’” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧祝盟》: “崇替在人, 咒何預焉?” 《隋書‧越王侗傳》: “﹝ 侗 ﹞遂布席焚香禮佛, 咒曰: ‘從今以去, 願不生帝王尊貴之家。 ’” 明 何景明 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 道法名詞, 也是道教經韻格式之一。 〝咒〞有〝祝告〞之意。 《後漢書‧王忳傳》: 〝有何枉狀, 可前求理乎?〞 道教經典中的〝咒〞語, 是向諸神、 諸仙祝告, 向修持者、 信徒以及香客、 齋主祝告、 勉勵的詞語。 如《淨心神咒》、 《淨口神咒》、 《淨身神咒》、 《安土地咒》、 《淨天地神咒》、 《祝香咒》、 《金光神咒》、 《玄蘊咒》、 《靈官咒》、 《供養咒》、 《結齋咒》等。 上述咒語, 均為有實義之詞語, 念咒時, 只念咒不畫符, 稱為〝無符咒〞。 這類〝無符咒〞,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • — I 呪 zhòu (1) (呪俗作咒。 会意。 从口从兄。 兄 , 祝 的本字。 祝、 呪本同一词。 祝愿和诅呪是一件事的两面。 本义: 祝告) (2) 同本义 [pray] 时夏大旱, ...辅乃自暴庭中, 慷慨呪曰。 《后汉书·谅辅传》 尸呪齐戒。 《淮南子·说山》 崇替在人, 咒何预焉? 《文心雕龙》 (3) 又如: 咒延(祝祷延年益寿); 咒祝(祝祷祈福); 咒愿(向天或神佛祷祝, 希望顺遂或表示心愿) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: zhou4 解释: 1. 用法术驱鬼除邪或治病的口诀。 如: “画符念咒”。 2. 以梵文发音的偈语或咒语。 如: “大悲咒”、 “六字大明咒”。  1. 用恶毒不吉利的话骂人。 如: “诅咒”。 西游记·第十回: “李定闻言, 大怒道: “……你怎么咒我? ”” 2. 发誓。 如: “赌咒”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhou4 1. 用法術驅鬼除邪或治病的口訣。 如: “畫符念咒”。 2. 以梵文發音的偈語或咒語。 如: “大悲咒”、 “六字大明咒”。  1. 用惡毒不吉利的話罵人。 如: “詛咒”。 西遊記·第十回: “李定聞言, 大怒道: 「……你怎麼咒我? 」” 2. 發誓。 如: “賭咒”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 梵語陀羅尼, 華譯為咒, 即佛菩薩從禪定中所發出來的秘密語。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • — zhòu (1) ㄓㄡˋ (2) 某些宗教或巫术中的密语: ~语。 符~。 念~。 (3) 说希望人不顺利的话: ~骂。 诅~。 (4) 郑码: JJQD, U: 5492, GBK: D6E4 (5) 笔画数: 8, 部首: 口, 笔顺编号: 25125135 …   International standard chinese characters dictionary

 • 咒詛 — (咒詛, 咒诅) 1.猶咒罵。 漢 焦贛 《易林‧噬嗑之未濟》: “夫婦咒詛, 太上覆顛。” 《宋史‧盧多遜傳》: “通達語言, 咒詛君父, 大逆不道, 干紀亂常。” 許地山 《光的死》: “這裏還有人正咒詛我們哪!我那有面目回去呢?” 2.謂念咒語。 《宋書‧廬江王褘傳》: “﹝公﹞覘天察宿, 懷協左道, 咒詛禱請, 謹事邪巫。” 明 郎瑛 《七修類稿‧奇謔二‧苦井》: “正月旦日清晨, 有術人汲其水, 往甜井中易水而來, 向井咒詛而下之, 此井遂變為甜水。” 清 昭槤… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒诅 — (咒詛, 咒诅) 1.猶咒罵。 漢 焦贛 《易林‧噬嗑之未濟》: “夫婦咒詛, 太上覆顛。” 《宋史‧盧多遜傳》: “通達語言, 咒詛君父, 大逆不道, 干紀亂常。” 許地山 《光的死》: “這裏還有人正咒詛我們哪!我那有面目回去呢?” 2.謂念咒語。 《宋書‧廬江王褘傳》: “﹝公﹞覘天察宿, 懷協左道, 咒詛禱請, 謹事邪巫。” 明 郎瑛 《七修類稿‧奇謔二‧苦井》: “正月旦日清晨, 有術人汲其水, 往甜井中易水而來, 向井咒詛而下之, 此井遂變為甜水。” 清 昭槤… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒禁師 — (咒禁師, 咒禁师) 隋 唐 太醫署下屬有咒禁師, 掌教咒禁, 即以符咒驅邪治病。 《新唐書‧百官志三》: “﹝太醫署﹞其屬有四: 一曰醫師, 二曰針師, 三曰按摩師, 四曰咒禁師……咒禁博士一人, 從九品下。 掌教咒禁祓除為厲者。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒禁师 — (咒禁師, 咒禁师) 隋 唐 太醫署下屬有咒禁師, 掌教咒禁, 即以符咒驅邪治病。 《新唐書‧百官志三》: “﹝太醫署﹞其屬有四: 一曰醫師, 二曰針師, 三曰按摩師, 四曰咒禁師……咒禁博士一人, 從九品下。 掌教咒禁祓除為厲者。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.